Realizator projektu


Głównym obszarem zainteresowań i działalności Zjednoczenia "Pozytywni w Tęczy" jest edukacja oraz profilaktyka HIV/AIDS i STI skierowana do młodych osób, skłonnych do podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych. Swoją ofertę pomocy i wsparcia kierujemy do osób żyjących z HIV, w szczególności do osób młodych, które niedawno dowiedziały się o swoim zakażeniu.

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnej wiedzy dotyczącej problematyki HIV/AIDS szerokiemu gronu odbiorców. Wprowadzając innowacyjne działania, udzielamy poradnictwa metodą networkingu, streetworkingu i partyworkingu. Chcemy być dostępni tam, gdzie młodzi ludzie przebywają i poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania a swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić się z każdym, kto zwróci się do nas o pomoc i wsparcie. Poprzez niekonwencjonalne metody pracy, tj. eventy, koncerty, wystawy, happeningi, staramy się dotrzeć z informacją i wsparciem do młodych osób w miejsca ich przebywania, nauki i zabawy. Jesteśmy młodym, ambitnym i otwartym na każdego człowieka zespołem, którego pasją i celem jest promowanie bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz chęć podejmowania konstruktywnego dialogu mającego edukacyjny wymiar.

Pracujemy różnymi metodami (networking, partyworking, szkolenia, warsztaty, publikacje) dostosowanymi do różnych grupy odbiorców oraz miejsca przekazu. Więcej o nas i o naszych projektach na oficjalnej stronie internetowej Zjednoczenia: www.pozytywniwteczy.pl

About us in English

Main objective and activity of our organisation is education and prevention of HIV/AIDS snd STI aimed towards young people who may possibly take up risky sexual actions.

We offer help and support to HIV positive pe ople, specialty Young ones, who have Just fund out about their status. Our mission is providing reliable knowledge on HIV/AIDS issue to wide range of recipents. By implementing innovative activities we offer guidance by networking methodes. We want to be accesible In places where youth spend time and search answers to their questions, and offer our knowledge and experience to those who ask for help. By active methodes such as events, concerts, exhibitions, happenings we try to Reach Young people with information and support in places where they spend time. We are Young, ambitious and out-going team, whose passion and aim is promoting safer sexual behaviours and will of taking up constructive dialogue with educational background. We work with different methodes (networking, partyworking, trainings, workshops, publications) which are addapt to different groups and places.Projekt graficzny kampanii i wykonanie strony internetowej agencja interaktywna spinacz.com
Wszelkie prawa zastrzeżone dla "Pozytywni w Tęczy" © 2010